Informacje dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców dotycząca zasad wprowadzonych w związku z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 1. Właściciele nieruchomości, którzy są wytwórcami odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, mają obowiązek zbierania powstałych odpadów i ich pozbywania się z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
   
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania na terenie swojej nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników służących do gromadzenia i zbierania odpadów oraz zapobiegania gromadzenia odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym.
   
 3. Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na terenie nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich.
   
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej  lub w przypadku gdy nie ma takiej możliwości wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub w zbiornik bezodpływowy.
   
 5. Obowiązkiem właścicieli jest udokumentować fakt zbierania odpadów i opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Umowa musi być zawarta z przedsiębiorstwem świadczącym dane usługi i posiadającym ważne zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe.
   
 6. Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (firmy, przedsiębiorstwa), są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.